Migration retour

Souhait ou nécessaire?

Remigratie

Wens of noodzaak?

Après de nombreuses années heureuses, un moment vient où beaucoup de gens décident de rentrer aux Pays-Bas. Il existe plusieurs raisons pour le retour au pays. Vous voulez vivre plus près de vos enfants et petits-enfants ? Vous commencez à vous sentir seul après le décès de votre partenaire ?  Dans ce cas, vous préférerez probablement retourner aux Pays-Bas, pour être près de votre famille. Ou si votre santé commence à vous causer des problèmes, ce qui rend le suivi de la maison et du terrain un fardeau. Parfois, la perte de mémoire est un critère. Cela peut avoir des conséquences majeures sur le fait de parler la langue française, rendant impossible de se faire comprendre et, en fin de compte, de se sentir seul. En raison de la démence, vivre de façon indépendante peut devenir un problème majeur. La négligence peut se manifester, avec toutes ses conséquences. Les enfants et les amis du voisinage s’inquiètent, nous alerte le médecin français local.

Que faire maintenant ?

Que vous décidiez de rentrer vous-même aux Pays-Bas ou que vous y soyez contraint, le processus de rapatriement représente une somme de travail considérable.  Surtout lorsqu’il y a des problèmes de santé ou de mémoire. Il s’agit d’un facteur complexe supplémentaire. Que rencontre-t-on lorsqu’on retourne dans son pays d’origine ? Vous pensez que je vais vendre ma maison et y retourner. Cela ne peut pas être si compliqué. Malheureusement, certains d’entre vous ont volontairement renoncé à leur citoyenneté néerlandaise, tandis que d’autres ont perdu la leur sans le savoir. Comment obtenir ce statut à la fin ? De quoi avez-vous besoin aux Pays-Bas aujourd’hui ? Beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. Les règlements et l’administration associée, votre AOW, l’enregistrement dans une commune, une adresse temporaire, une maison aux Pays-Bas. Y a-t-il une période de transition avant de pouvoir déménager de l’ancienne maison à la nouvelle ? Vous rencontrerez des retards dans la vente ou des problèmes lors de l’achat d’une maison aux Pays-Bas ? Que faire de vos effets personnels ? Reconvertir votre assurance maladie en assurance maladie néerlandaise. Et un autre thème commun, la maison de retraite et ce qu’elle implique ? Nous pouvons vous aider en vous donnant quelques conseils simples si vous êtes en difficulté ou si vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ou encore, vous pouvez organiser l’ensemble du processus d’émigration pour vous. Si vous êtes inquiet pour quelqu’un, que ce soit un particulier ou un professionnel, nous pouvons l’aider et organiser l’ensemble du processus de rapatriement. Vous souhaitez en savoir plus ou nous parler ? Contactez-nous ensuite.

Na fijne jaren komt er voor veel mensen een moment waarop zij besluiten terug te keren naar Nederland. De redenen voor remigratie zijn divers. U wilt dichterbij de kinderen en kleinkinderen wonen? Begint eenzaamheid na het overlijden van uw partner een rol te spelen?  Dan vertrekt u waarschijnlijk liever naar Nederland, bij uw familie in de buurt. Of de gezondheid gaat voor problemen zorgen , waardoor het bijhouden van huis en terrein een last wordt.  Soms speelt geheugenverlies een rol. Dat kan grote gevolgen hebben voor het spreken van de Franse taal, waardoor men zich niet meer verstaanbaar kan maken en uiteindelijk ook vereenzaming optreedt. Door dementie kan het zelfstandig wonen een struikelblok worden. Verwaarlozing kan een rol gaan spelen, met alle gevolgen van dien. Kinderen en vrienden in de buurt gaan zich zorgen maken, de plaatselijke Franse huisarts trekt bij ons aan de bel.

Wat nu?

Of u nu zelf besluit om terug te keren naar Nederland of terugkeer moet noodgedwongen plaatsvinden, het proces van remigratie is voor iedereen een behoorlijke klus.  Zeker wanneer er sprake is van problemen met de gezondheid of geheugenproblematiek een rol speelt, dan is dat een extra bijkomende complexe factor. Waar loopt men dan zoal tegenaan bij remigratie? U denkt ‘ik verkoop mijn huis en ga terug.’ Het kan niet zo ingewikkeld zijn. Helaas, sommigen onder u hebben hun Nederlanderschap vrijwillig opgegeven, anderen zijn hun Nederlanderschap ongemerkt kwijt geraakt. Hoe krijg je deze status dan weer terug? Wat  heeft u in Nederland tegenwoordig allemaal nodig? Er is sinds uw vertrek een boel veranderd. Regelgeving en bijbehorende administratie, uw AOW, de inschrijving in een gemeente, een tijdelijk adres, een huis in Nederland. Is er een overbruggingsperiode voor u van het oude huis in het nieuwe huis terecht kunt? Stuit u op vertraging bij de verkoop, of stuit u op problemen bij aankoop in Nederland? Wat te doen met de inboedel? Uw zorgverzekering weer omzetten naar een Nederlandse zorgverzekering. En nog zo’n veel voorkomend onderwerp, het verpleeghuis en wat komt daar dan allemaal bij kijken? Wij kunnen u bijstaan met een eenvoudig advies als u ergens tegenaan loopt, of iets niet voor elkaar krijgt. Of het hele remigratieproces voor u regelen. Wanneer u zich als particulier of professional zorgen maakt over iemand, dan kunnen we diegene bijstaan en het hele remigratie proces regelen. Wilt u meer weten of eens overleggen? Zoek dan contact.